Abergele

Gwefannau a Gemau

app
Ap Amser Stori Cyw

Mae’n amser am stori gyda Cyw a'i ffrindiau. Lawrlwythwch eich dewis chi o straeon i greu llyfrgell bersonol.

Apple Android
app
Ap Treiglo

Ap i gynorthwyo siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i wirio’r treigladau.

Apple Android
app
Tric a Chlic

Mae Tric a Chlic yn un o’r adnoddau mwyaf poblogaidd y mae Canolfan Peniarth wedi’i gyhoeddi

Apple Android
app
Babi Bach Cymraeg

Mae’r ap Babi Bach Cymraeg wedi’u dylunio i helpu dy blentyn cyn-ysgol i ddysgu ei eiriau Cymraeg cyntaf.

Apple  
app
Betsan a Roco yn y pentref

Cyfres o gemau deniadol ac addysgiadol sy’n rhoi cyfle i blant ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn Gymraeg.

Apple Android
app
Early Years Recruitment Guide

Recruitment Guide by Care Council for Wales

Apple Android
app
Llanargollen

Dyma i ti lyfr ryngweithiol sy’n cynnwys dwy stori dditectif o'r gyfres boblogaidd i blant ifanc 'Llan-ar-goll-en' ar S4C.

Apple Android
app
Rapsgaliwn

E-lyfr Rapsgaliwn - Mae rapiwr gorau'r byd yn holi "O ble mae coed Nadolig yn dod?" Mae'n edrych yn ei raplyfr am yr ateb i'r cwestiwn pwysig.

Apple  
app
Siôn Corn yn Ffonio

Mae’r ap hwn gan Menter Iaith Môn yn gadael i ti dderbyn galwad gan Sion Corn ar dy iPhone er mwyn i’r dyn ei hun roi neges Gymraeg arbennig i dy blant.

Apple  
app
Alto's Adventure

Ymuna ag Alto a’i ffrindiau wrth iddynt gychwyn ar antur eirafyrddio. Gêm amlieithog, gan gynnwys y Gymraeg!

Apple  
app
Cymraeg for Kids

Mae’r Ap yma gan Lywodraeth Cymru yn ffordd wych i blant i ddysgu'r wyddor, lliwiau, siapiau a rhifau yn y Gymraeg.

Apple  
app
Pacca Alpaca

Mae ap Pacca Alpaca yn ap blynyddoedd cynnar sy’n cynnwys y Gymraeg a chwe iaith arall i chi ddewis wrth i’ch rhai bach deithio’r byd gyda alpaca mawr meddal o’r enw Pacca Alpaca.

Apple Android
app
Llond Ceg

Ap dwyieithog sy'n cynnig cymorth a chyngor i blant a phobl ifanc gan eu cyfoedion.

Apple Android
app
Cyw S4C

Ymuna â byd hudol Cyw drwy gwrdd â'r cymeriadau, darllen straeon, chwarae gemau a dysgu caneuon.

Apple Android
app
Cyw a'r Wyddor

Llawer o hwyl wrth ddysgu’r wyddor Gymraeg gyda dy blentyn.

Apple Android
app
Cyfri gyda Cyw

Helpa dy blentyn ddysgu cyfri i ddeg gydag ap Cyfri gyda Cyw.

Apple Android
app
Clic S4C

Gelli wylio dy hoff raglenni yn fyw neu ar alw a phori trwy amserlen raglenni S4C trwy lawrlwytho’r ap yma am ddim.

Apple  
app
Wcw: Rwdlan

Straeon byrion yn dilyn helyntion y cymeriad hoffus Rwdlan a’i ffrindiau a chyfle i blant liwio’r lluniau ar y sgrin.

Apple  
app
100 o Blant

Gêm i'r teulu sy’n seiliedig ar raglen Cant o Blant S4C. Rhaid i’r chwaraewr ateb cyfres o gwestiynau am bob agwedd o fywyd teuluol.

Apple  
app
Ben Dant - Cyw

Dere i chwarae gemau môr-ladron gyda Ben Dant! Cei gyfle i hwylio'r moroedd, dod o hyd i’r trysor ar y pum ynys ac ennill darnau arian a thrysorau arbennig.

Apple Android
app
Rapsgaliwn

E-lyfr Rapsgaliwn- Mae rapiwr gorau'r byd yn holi "O ble mae llaeth yn dod?"! Mae'n edrych yn ei raplyfr am yr ateb i'r cwestiwn pwysig.

Apple  
app
Mwnci Bach

Beth am gwrdd â Mwnci Bach, ffrind newydd Cyw? Dyma fwnci bach direidus sy’n ailadrodd pob gair rwyt ti'n ei ddweud yn ei lais doniol.

Apple Android
app
Tref a Tryst

Holl hwyl a helynt rhaglen Tref a Tryst ar yr ap!

Apple Android
app
Llyfrau Bach Magi Ann

Mae Menter Iaith Sir y Fflint yn cyflwyno: ap newydd i helpu disgyblion ail iaith sy'n dysgu Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen i ddarllen Cymraeg

Apple Android
app
Llyfrau hwyl Magi Ann Set 1

Dewch i ddarllen gyda Magi Ann, Pero, Tedi, Doli a Dicw - 10 stori syml.

Apple Android
app
Llyfrau hwyl Magi Ann Set 2

Dewch i ddarllen gyda Magi Ann, Pero, Tedi, Doli a Dicw - 10 stori syml

Apple Android
app
Llyfrau hwyl Magi Ann Set 3

Dewch i ddarllen gyda Magi Ann, Pero, Tedi, Doli a Dicw - 6 stori syml

Apple Android
app
Alun yr Arth Ar y Fferm

Chwech o weithgareddau addysgol hwyliog

Apple Android
app
Llawysgrifen

Ap i blant i’w helpu ymarfer y wyddor a’u llawysgrifen

Apple Android
app
Cerrig Peryg

Y gem Cymraeg gynta' ar gyfer teclynau symudol. Saethwch neu osgoi y Cerrig Peryg i ennill!

Apple Android
app
Rhifau

Ap ar gyfer plant ifanc sy’n dysgu sut i ddarllen a siarad Cymraeg.

Apple  
app
Madron 1 a 2

Cyfres wedi’i animeiddio. Wrth i rocedi ffrwydro yn yr awyr mae feirws erchyll yn cael ei ryddhau i’r byd, feirws sy’n troi pobl mewn i sombis.

Apple Android
app
Madron 3

“DIANC O FFAU BLEDDYN” yw’r drydydd rhifyn yn y gyfres. Mae Seren ag Ishmael yn darganfod pwy sy’n gyfrifol am ledaenu’r feirws. Ond oes modd dianc?

Apple Android
app
Madron 4

“YN ÔL I DDINAS Y SOMBIS” yw’r pedwerydd rhifyn yn y gyfres lle mae rhaid i Seren ag Ishmael ffoi - ond sut mae dod o hyd i’r brechlyn?

Apple Android
app
Madron 5

“Y RHIFYN OLAF - Y GELL” yw’r rhifyn olaf yn y gyfres. Gyda Seiffr Bleddyn ar eu holau mae Seren ac Ishmael yn ceisio cyrraedd y brechlyn ond mae’r helmed yn torri’n deilchion.

Apple Android
app
Stwnsh

Gelli di fynd â hwyl Stwnsh gyda ti i bobman nawr gydag ap newydd Stwnsh! Gelli di dynnu lluniau, gwylio Stwnsh, anfon neges atom a chwarae holl gemau symudol Stwnsh

Apple Android
app
Y Sioe Sglein

Dysgu wrth gael sbri gyda'r Sbridion

Apple  
app
Yr Ynys Aer

Dysgu wrth gael sbri gyda'r Sbridion

Apple  
app
Miri yn y Ffair

Dysgu wrth gael sbri gyda'r Sbridion

Apple  
app
Ap Campau Cosmig

Cyfres o dros chwedeg o gemau yn Gymraeg wedi eu datblygu i ddysgu a gwella geirfa Cymraeg.

Apple Android
app
Dreigiau Dinas Emrys

Ap Cymraeg ail iaith ac adnodd ar-lein i athrawon a disgyblion (11-18 oed) yw Dreigiau Dinas Emrys.

Apple Android
app
Codi Hwyl

Dewch i hwylio ‘Y Fellten Ddu’ a chwarae gemau Cymraeg i ennill trysor môr-ladron!

Apple Android
app
Guto Nyth Brân

Mae Guto Nyth Brân yn ap ac yn adnodd arlein RHAD AC AM DDIM ar gyfer athrawon a disgyblion (5-11 oed). Bydd yr ap yn datblygu sgiliau iaith Gymraeg mewn ffordd ddiddorol a hwyliog

Apple Android
app
Cymru FM

Mae Cymru FM yn blatfform radio sydd yn darlledu 24/7. Mae modd i ti rannu, hyrwyddo a darlledu rhaglenni radio

Apple Android
app
Glwp - Stwnsh

Mae’r byd yma’n le tywyll iawn. Dy her di yw arwain Glwp o amgylch y byd a’i lenwi gyda lliw. Cei chwarae ‘r gêm yma fel Glwp unigol neu mewn modd aml-chwarae.

Apple Android
app
RYC

Profa dy sgiliau cicio gyda'r ap rygbi dwyieithog

Android  
app
Brwydr Croeseiriau

Ap croeseiriau Cymraeg i bobl ifanc ac oedolion sy'n dysgu Cymraeg

Apple Android
app
Learn Cymraeg Mynediad

Ap Cymraeg i ddysgwyr newydd sydd yn cyflwyno'r iaith sydd ei angen i ddechrau siarad Cymraeg.

Apple Android
app
Tiwtor Mathemateg

Mae’r Ap Tiwtor Mathemateg yn cynnwys chwe Ap unigol sy’n trafod pynciau allweddol y cwricwlwm gan gynnwys Lluosi, Rhannu, Adio, Tynnu, Ffracsiynau a Throsi Ffracsiynau, Degolion a Chanrannau

Apple Android
app
Learn Cymraeg Sylfaen

Dyma Ap Cymraeg i ddysgwyr lefel sylfaen.

Apple Android
app
Fy Ardal

Mae Ap Urdd Gobaith Cymru - Fy Ardal - yn caniatáu i ti chwilio am ddigwyddiadau Cymraeg i blant, pobl ifanc a theuluoedd ar draws Cymru.

Apple Android
app
Y Codwr Canu

Ap Y Codwr Canu

Apple Android
app
Tywydd S4C Weather

Rhagolygon 24 awr a 15 niwrnod yn defnyddio'r data tywydd 1km diweddaraf.

Apple  
app
Gwlad Gwlad! - Anthem Genedlaethol Cymru

Ap Llyfrgell Genedlaethol Cymru i dy gynorthwyo i ddysgu geiriau ac alaw'r Anthem Genedlaethol

Apple Android
app
Dal Ati

Os wyt ti'n ddysgwr ac eisiau ymarfer drwy wylio dy hoff raglenni S4C, mae ap Dal Ati yn un defnyddiol - mae'n cefnogi gwasanaeth newydd i ddysgwyr ar S4C.

Apple Android
app
Eisteddfod yr Urdd

Dyma ap tywys dwyieithog Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Apple Android
app
Seren Iaith 2 Bach

Improving language skills for adults and young people in Wales.

Apple  
app
Swiftkey Keyboard

A multilingual smartphone keyboard which includes Welsh predictive text and autocorrect

Apple  
app
Welsh Grammar App

An app created for Welsh Language Learners

Apple Android

Cysylltu

Mr Hugh Rhys-Williams
Pennaeth
Ysgol Glan Morfa
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

01745 832922

pennaeth@glanmorfa.conwy.sch.uk

Cyngor Conwy

Polisi Preifatrwydd

© 2021 Hawlfraint Ysgol Glan Morfa. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd